University of Mississippi School of Pharmacy

P.O. Box 1848
University, MS 38677